CALL: +95 1 204020   dpsmap@gmail.com

DPS Co., Ltd. ၏ ရံုးပိတ္ရက္အား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း။

မဂၤလာပါ

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ပါေစေၾကာင္း DPS Co., Ltd. မွ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။ D.P.S Co., Ltd. မွ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕သည္ 24.11.2016 (ၾကာသပေတးေန႔) မွ 27.11.2016 (တနဂၤေႏြေန႔) အထိ Vacation Trip သြားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လိုပါက 23.11.2016 (ဗုဒၶဟူးေန႔) အထိ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အားေပးမႈအတြက္လည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 28.11.2016 (တနလၤာေန႔) မွ စတင္၍ ပံုမွန္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ အေရးႀကီးကိစၥျဖင့္ ဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Tel : 09 774 204020, 09 775 204020, 09 455 204020

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

DPS Co., Ltd.


Mingalar par.....

We wish all the customer best luck in developing business. We would like to inform that all the DPS team will be taking a vacation trip from 24-11-2016 (Thursday) to 27-11-2016 (Sunday). If you would like to contact us about business, please contact us before 23-11-2016 (Wednesday). Thank you for dealing with us. Thus, we would like to inform that you can contact us again on 28-11-2016 (Monday) as usual.

P.S - In case of emergency, please contact to Tel : 09 774 204020, 09 775 204020, 09 455 204020

Best Regards,

DPS Co., Ltd.

Tourist Maps Myanmar 49th Issue (August - 2015) ကိုထုတ္ေ၀၍ ျဖန္ခ်ိေ၀ငွေပးေနၿပီျဖစ္ၿပီးလာမည့္ Peak Season တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားမွ အင္တိုက္အားတိုက္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းထားပါသည္။ အဆိုပါေျမပံုတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း DPS Co., Ltd. 01 - 204020, 245230 သို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

Tourist Maps Of Myanmar 49th Issue (August - 2015) is already launched. In order to get high performance in the peak season, the following advertising clients are advertising all out effort. And New Customers are welcome for Tourist Maps Advertising. Please free freely to contact, DPS Co., Ltd. 01 - 204020, 245230

Photo_29

Photo_2

Photo_3

Printing Services & Maps by Design Printing Services : Free tourist maps & printing service for business cards, Brochures for promotion.

Printing Services by Design Printing Services Co. Ltd. incorporated in 1995.

As the name Design Printing Services - DPS - applies our primary function is printing services. DPS strong point lies on its capability to create and deliver. DPS is the pioneer in developing the land mark Map of Yangon - the Street Directory in 1996.

DPS also started publishing Free Tourist Maps for Myanmar (Burma), Yangon (Rangoon), Mandalay, Bagan (Pagan) and many other major tourist destinations in Myanmar.

We have slides and photos of scenery and culture in Burma We provide printing services for :
» Flyers, Brochures & pamphlets,
» business card printing, name card, invitation cards,
» Greeting cards, New Year Cards, Christmas Cards, postcards,
» Company letter head, envelops and stationery » Silk-screen printing services
» Promotional material such as T-shirt, sweat-shirt, sports shirts
» Logo design

Our Services

၀န္ေဆာင္မွဳေပးလွ်က္ရိွေသာလုပ္ငန္းမ်ား
 • Telecommunication လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔တည္ေဆာက္လုိေသာ Telecom Tower မ်ား၏ X,Y ကိုေပးရံုျဖင့္ ေျမပံုေပၚတင္ျပီး ေျမပံုစာအုပ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • Site Hunting, Site Acquisition, Land Lease, Contrast and Legal Service နွင့္ Site တစ္ခုျခင္း၏ လုိအပ္ေသာ Detail အခ်က္အလက္အားလံုးကို လိုက္လံ ေကာက္ခံေပးျခင္းမ်ား ၊ Report လုပ္ေပးျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ၊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမမ်ား ၊ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြက္ ေျမကြက္မ်ား တုိင္းတာတြက္ခ်က္ျခင္း ၊ ေျမပံု Site Plan မ်ားေရးဆြဲေပးျခင္း ၊ လမး္ေဖာက္လုပ္ရန္ လမ္းအူေျမာင္းမ်ား ရွာေပးျခင္း ၊ လမး္ အကြာအေ၀းမ်ား တြက္ခ်က္ တုိင္းတာျခင္း ၊ သတၱဳရွာေဖြျခင္း ၊ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ စီမံကိန္းေျမကြက္မ်ားကို ျဂိဳလ္တုပံုမ်ားေပၚတြင္ အကြက္ခ်၍ အေသးစိတ္ကုိ လုိအပ္ေသာ Paper Size အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ Print ထုတ္ေပးျခင္း ။
 • လူမႈေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး ၊ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနုိင္ရန္အတြက္ ျမိဳ႔ ၊ ရြာမ်ားနွင့္ လမ္းမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား ၊ ရပ္ကြက္ ၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား အေသးစိတ္ေျမေနရာမ်ားကို လူဦးေရ ၊ အက်ယ္အ၀န္းနွင့္ အျခားမိမိလုပ္ငန္းနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳနုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးျမိဳ႔နယ္ ၊ ေက်းရြာအုပ္စုစသည့္ ေျမပံုမ်ားကို GIS Database Software မ်ားအသြင္ျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
 • မိမိနွစ္သက္ေသာေျမပံုကို မိမိတုိ႔လုိအပ္ေသာ အရြယ္အစားနွင့္ မိမိတုိ႔ထည့္သြင္းလိုေသာ Logo မ်ား ၊ ထည့္သြင္းလုိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို Vinyl (သုိ႔မဟုတ္) Photo Paper ျဖင့္ပံုၾကီးခ်ဲ႔၍ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ Plot ထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ရရွိနုိ္င္ေသာ ေျမပံုမ်ားမွာ ကမၻာ့ေျမပံု ၊ ျမန္မာျပည္ေျမပံုမ်ားမွ အစ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ခ်င္းေျမပံု အသင့္ေရးဆြဲျပီးစီးသည္အထိ ရရွိနုိင္ပါသည္။
 • ေျမပံုနွင့္ တစ္ပါတည္းေၾကာျငာနုိင္သည့္ ကိုယ္ပုိင္ Guide Map မ်ား ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ျပီးစီးသည္အထိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • ေျမပံု ပံုၾကမး္ေပးပါက ပံုေခ်ာျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကုိလည္း အထူးျပဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား (Flyers, Brouchers) ၊ ျပကၡဒိန္ (စားပြဲတင္ ၊ နံရံကပ္ ၊ အိပ္ေဆာင္ ) အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ Post Card , Greeting Card, New Year Card, Christmas Card အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ လိပ္စာကဒ္ ၊ Letter Head, Envelope အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ Silk-Screen Printing-Cotton Banner, Board အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ Sticker အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ တီရွပ္မ်ား ၊ စပို႔ရွပ္မ်ား ေပၚတြင္ ကုမၼဏီ Logo အမွတ္တံဆိပ္ တီထြင္ေရးဆြဲေပးျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • GPS_DPS
  မိမိလယ္ေျမ၊ ကြင္းကိုတိုင္းရန္ GPS ငွားသည္၊ ေရာင္းသည္။ ေျမပံုထြက္သည္အထိေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
 • ကြင္းပံုမ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ျပဳစုလို႕ရ၊ အျမင့္ပါသိရမယ္။
 • ေသာင္ထြန္းႏံူးတင္ေျမႏုမ်ား တိုးပြားလာျခင္း၊ ေရတိုက္စား၊ ေျမျပိဳမႈေၾကာင့္ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္းမ်ား ျခံ၊ ေျမ၊ လယ္ေျမမ်ား ေျမပံုတို္င္းတာျပဳစုႏိုင္ျပီ။
 • ေျမာင္းေျပာင္းျပန္ မေဖာက္မိရန္ အနိမ့္အျမင့္ အေျခအေနမ်ားကို တိုင္းႏိုင္မယ္။ Barometric Altimeter ယခင္ကေျမပံုေဟာင္းမ်ားရွိခဲ့ျပီ တိုင္းခဲ့ျပီးေသာကြင္း (သို႕) ျခံေျမ၊ လယ္ေျမမ်ားကို လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအတိုင္း ေျမပံုမ်ားျပန္လည္ျပဳစုႏိုင္မည္။ ဧရိယာအမွန္ရမည္။
 • ေျမပံုေဟာင္းမ်ားရွိအတိုင္းအတာအကြက္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာအတိုင္းအတာမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေျမပံုမ်ားျပဳစုေရးဆြဲႏိုင္မည္။
 • ကြင္းဆင္းေရးဆြဲထားေသာလယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ျခံေျမမ်ားကို တကယ့္ေျမျပင္ျဂိဳလ္တုပံုျမင္ကြင္းမ်ားျဖင့္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္မည္။
 • စပါးခင္း၊ ပဲခင္း၊ ကၽြန္းစိုက္ခင္း၊ သစ္ေမႊး၊ ရာဘာ၊ ဆီအုန္း ဧကကြက္မ်ားအားလံုးတိုင္းႏိုင္သည္။
 • DPS Valued Clients :
  Clients
  ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ျမိဳ႕တြင္းခရီးသြားလမ္းမွတ္တမ္းစနစ္ (Vehicle Tracking Sytem)
 • အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
 • မိမိကားမ်ားဘယ္လမ္းသြားခဲ့လဲသိႏိုင္မယ္။
 • ကားတစီးျခင္း၏ ခရီးစဥ္ကို Analyse လုပ္လို႕ရလို႕ဆီကုန္က်မႈႏႈန္းကို အတိအက်တြက္လို႕ရမယ္။
 • ကားလမ္းေၾကာင္းေတြ ထပ္ေနတာ ေပၚေပၚထင္ထင္ျမင္လာရမယ္။
 • ကားတစ္စီး တစ္ေန႕ ဘယ္ေလာက္ခရီးသြားသလဲဆိိုတာကို သူ႕ရဲ႕ Milage မီတာနဲ႕ ျပန္တိုက္ၾကည့္လို႕ရမယ္။
 • ဒီကား ဘယ္သြားရပ္ေနလဲသိရမယ္။
 • Transport Manager ေကာင္း တစ္ေယာက္လက္ထဲ ဒီ information ထည့္လိုက္တာနဲ႕ ကားအသံုးနဲ႕ ေလာက္စာစဆီအသံုးကိုထိထိေရာက္ေရာက္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိုလည္း ပိုင္ပုိင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မယ္။ကြင္းပံုမ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ျပဳစုလို႕ရ၊ အျမင့္ပါသိရမယ္။
 • Myanmar Map Update မ်ားအျမဲျပဳလုပ္ေနေသာ GIS Map
 • Myanmar GIS up to Village Track Level
 • ေျမပံုမ်ားကို မိမိတို႕လုိအပ္သည့္ အရြယ္အစားထုတ္လိုလွ်င္လည္းေကာင္း
 • မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ေျမပံုမ်ားမွ လိုအပ္သည့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ပံုၾကီးခ်ဲ႕ျပီထုတ္လိုလွ်င္လည္းေကာင္း
 • မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္လမ္းေကာင္းမ်ားကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ျပုလုပ္ျပီး ထုတ္လုိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအခ်ိန္တိုအတြင္းအျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
 • Yangon Map ကို GIS အျဖစ္ Soft Copy ျဖင့္ရရွိႏိုင္ပါျပီ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လမ္းမ်ားေျမပံု (လမ္းအက်ယ္မ်ားပါ)
 • အထင္ကရေနရာမ်ား ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ေရကန္မ်ားကို GPS ႏွင့္ ထပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
 • Available:
  GPS : Garmin, NAVA

  Free Map Order

  Select One
  Full Name
  Email Address
  Type of Map
  Mailing Address to Send Map
  Street
  Township
  City
  Country
      
  Design Printing Services Co., Ltd. (D.P.S)

  165/167, Rm.4, 1st Flr., 35th Street, Kyauktada Township,
  Yangon, Myanmar (Burma).

  Phone_Icon (+95-1) 20 40 20, 245 230
       (+95-9) 774 204020, 775 204020

  Email_Icon dpsmap@gmail.com